Parádi József — Simon F. Nándor – Kőrössy Zoltán:

A Magyar Királyi Csendőrség forrás- és irodalomjegyzéke

 

M. KIR. CSENDŐRSÉG BIBLIOGRÁFIÁJA

A könyvek mellett feltüntetett csendorkalap csendőrkalap ikonra kattintva a könyv digitalizált anyagához jut, s ott olvashatja, vagy onnan letöltheti.

 

FIGYELEM! A könyvekben való keresést nagyban megkönnyíti, ha az érdekelt  könyvet vagy könyvrészletet letöltik és azután a számítógépükön lapoznak benne.

 

A kommunista rendszer a Magyar Királyi Csendőrséggel kapcsolatos írott dokumentumokat nagyrészt elpusztította, csupán bizonyos anyag néhány példányát tartotta meg pár könyvtár ún. zárt osztályán. A nyugatra kényszerült csendőrök által külföldre került könyvek megmenekültek ugyan, de szétszóródtak a nagyvilágban. Bár 1991 óta a könyvtárakban addig elzárt anyag újra megtekinthető, de ki nem váltható, s törékeny, elévült fizikai állapota miatt nem fénymásolható, így a köz számára továbbra is gyakorlatilag hozzáférhetetlen. A kilencvenes években az MKCsBK szkv. csendőrei és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság közös erőfeszítéssel összeállították a Magyar Királyi Csendőrség bibliográfiájának magját (kb. 150 könyv listáját), melyet dr. Parádi József irányításával folyamatosan bővítettek ki erre a jelenleg legteljesebb forrás- és irodalomjegyzékké. Ennek az anyagnak a digitalizálását tekinti az MKCsBK jelenlegi fő feladatának, mert csak a tények nyilvánosságra hozásával valósulhat meg végre a Magyar Királyi Csendőrség politikai fennhangoktól mentes, valós kiértékelése, igaz mibenlétének felismerése. A digitalizációs munkafolyamatok révén a jegyzéket folyamatosan bővítjük és pontosítjuk.                                                            

Felfrissítve: 2017. február

 

Rovatok:

1. MONOGRÁFIÁK ÉS MONOGRÁFIA JELLEGŰ FELDOLGOZÁSOK.. 3

2. PERIODIKÁK, SEMATIZMUSOK, ZSEBKÖNYVEK, LEXIKONOK,  ÉVKÖNYVEK, STB  4

3. SZABÁLYZATOK, SZOLGÁLAT. 6

4. TANANYAGOK.. 11

5. TANULMÁNYOK.. 15

6. JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK, CHRESTOMATHIA ÉS EGYÉB FELDOLGOZÁSOK.. 16

7. ADATTÁR, BIOGRÁFIÁK, GYŰJTEMÉNYEK, METODIKAI ÚTMUTATÓK STB. 18

8. KÉZIRATOK.. 19

9. TÉRKÉPEK, DISZLOKÁCIÓK.. 20

10. CSENDŐRÖK VISSZAEMLÉKEZÉSEI, TÖRTÉNETEK.. 21

11. ►EGYÉB (csendőröknek ajánlott irodalom, szépirodalom, versek, ismeret-terjesztés, stb.) 21

12. ►FONTOSABB LEVÉLTÁRI FORRÁSOK.. 22

Jelmagyarázat 23

Könyvmásolatok forrásainak könyvtári illetve levéltári jelzetének magyarázatát lásd e bibliográfia végén. (A zárójelben levő könyvtári szám az azon könyvtárban való előfordulásra utal, de nem a másolt könyv forrása).            

Bizonyos másolatok megszerzésében segítettek:

BK: Bajcsi Károly                 CsCs: Dr. Csapó Csaba        KZ: Kőrössy Zoltán                      

OG: Orbán Gábor                PJ: Dr. Parádi József            SzB: Szánóczky Balázs     

VB: Veres Benedek               SzS: Dr. Szakály Sándor


 


 

Bibliográfiai adatok

 

Könyvtári jelzet/

másoló egyén

 

1. MONOGRÁFIÁK ÉS MONOGRÁFIA JELLEGŰ FELDOLGOZÁSOK

 

1.                    

A Magyar Királyi Csendőrség története. (Különlenyomat a Csendőrségi Lapok 1933. évi 4. számából). Budapest, 1933, Stádium. 23 p.

KZ   csendorkalap

 

2.                    

Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. Pécs, 1999, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek./. 186 p.

HK

3.                    

Fery Oszkár: A m. kir. csendőrség.

319-336. oldal a Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye (szerk. Matlekovits Sándor) c. könyv IV. kötetében. Budapest, 1897, Pesti könyvnyomda.

csendorkalap

OGYK B8/241:4

4.                    

Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, /Pannon könyvek./. 175 p.

HK

5.                    

Katona Géza: Közbiztonságvédelem Magyarországon az I. világháborúig. Budapest, 1984, BM. Könyvkiadó. 174 p.

 

6.                    

Kurze Zusammenfassung der Geschichte, Organisation, des Dienstes, der Ausbildung sowie der wichtigeren inneren Ausgestaltung der Königlich Ungarischen Gendarmerie. Budapest, 1926, Pallas. 85 p.

(német nyelvű: „A m. kir. csedőrség történelmének, szervezetésnek, szolgálatának és belső fontosabb összetevőinek rövid összefoglalása”)

csendorkalap

OGYK B6/4276

7.                    

KOVÁCS Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után. 103-140.p. In OKVÁTH Imre (szerk.): Katonai perek 1945-1958. Budapest, 2001, Történeti Hivatal. 368 p.

 

8.                    

Kőrössy S. Katalin Kőrössy Zoltán – Parádi Ákos – Parádi József: A magyar csendőrség-történetért elismerések. 2014, Budapest, MKCsBK és SZBMRTT. 86 p.

KZ   csendorkalap

9.                    

Kövendy Károly (Szerk.): A Magyar Királyi Csendőrség a törvény és  rend szolgálatában 1881-1945. A csendőr békében, háborúban és emigrációban. (Összeállítás az MKCsBK lapjában, a Bajtársi Levélben megjelent cikkekből). Torontó, 1973, Sovereign. 431 p.

KZ   csendorkalap

(HK Z1214)

10.                

     Lipcsey András – Polster Kálmán – Illés Béla: A Magyar Királyi Csendőrség szerepe a forradalmakban. Eredeti okmányok alapján. I. kötet. A m. kir. csendőrség forradalmasítása az 1918. évben és erkölcsi züllesztése az 1919. évben. Miskolc, 1937, Standhaft József Könyv-nyomdája. 18 p.

csendorkalap

 

OSZK 12.299/1

11.                

Némethy Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete, szolgálata és viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. I. köt. A Magyar Királyi Csendőrség hatásköre, jogai, szolgálati teendői és  eljárása. II-III.köt. A Magyar Királyi Csendőrség viszonya a közigazgatási hatóságokhoz. Budapest, 1900, Országos Központi Községi Nyomda Részvénytársaság. 72 p. és 162 p. /Közigazgatási Könyvtár./

 

csendorkalapcsendorkalap 

OG, KZ

12.                

Oláh Ödön: Tanulmányjelentés az Ausztriában és Bosznia-Hercegovinában fennálló határőrizetről és a csempészet elleni intézkedésekről. Budapest, 1912, BM. 80 p.

HK

13.                

Osváth Pál: Zsandár kell-é vagy pandúr? Vélemény nyilvánítás aziránt, hogy a magyar rendőrség minként szerveztessék? Nagyvárad, 1875, Bügfl Ottó Könyvnyomda. 148 p.

OG  csendorkalap

14.                

Parádi József et.al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 19962, Osiris. 370 p.

 

15.                

Parádi József: A dualista Magyarország belügyi szervei. Budapest, 1987, Rendőrtiszti Főiskola. 56 p.

 

16.                

Parádi József: A határszéli csendőrség 1891-1914. Budapest, 1984, Határőrség. 95 p.

HK 4.973

17.                

Parádi József: A magyar királyi csendőrség. Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület 1881-1945. Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és MKCsBK. 281 p.

 

18.                

Parádi József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. II köt. Csendőrség a határőrizetben. Budapest, 2003, Tipico Design Kft. 190 p.

 

19.                

Parádi József: Verhältnisse des Personalstandess bei der Ungarischen Königlichen Gendarmerie. [Humán viszonyok a Magyar Királyi Csendőrségnél.] Berlin, 2008, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin. /Beiträge aus dem Fachbereich 3 der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin, 68./

 

20.                

Preszly Lóránd: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1918. Budapest, 1920, Honvédelmi Sajtóvállalat. 154 p. (Hozzácsatolva a Tolnai Világlapja korabeli hirdetése)

HK Z278

csendorkalap

21.                

Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád Könyvkiadó. 552 p.

KZ   csendorkalap

 

22.                

Ságvári György: The Hungarian Honvéd Army (1868-1918). Budapest-Vienna, 2010, Verlag Militaria és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum együttműködésével, ISBN 978-3-902526-31-1. Az 588-681. oldalak foglalkoznak a M. Kir. Csendőrséggel, de itt csak az első öt oldal olvasható, amit a kiadó www.militaria.at engedélyezett.

KZ   csendorkalap

23.                

Sipos András: A magyar királyi csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945. Szeged, 2010, HK Hermanos Kiadó. 214 p.

 

24.                

Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Budapest, 2013, Magyar Napló. 301 p. plusz képmellékletek.

 

25.                

Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Budapest, 1990, Zrínyi Katonai Kiadó. 154 p.

 

26.                

Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Budapest, 2000, javitott kiadás,Ister. 173 p.

 

 

2. PERIODIKÁK ÉS SEMATIZMUSOK, ZSEBKÖNYVEK, LEXIKONOK,  ÉVKÖNYVEK ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI JELLEGŰ KIADVÁNYOK

 

27.                

A csendőr kézikönyve. Szeged, 1894, Várnay Könyvkiadó. 62 p.

(Egybekötve az „Utasítás a tábori csendőrség részére kérdésekben és feleletekben.” c. könyvvel, a külső borítólapon „Csendőr kézikönyve és Tábori csendőrség” címmel.)

csendorkalap

HK 20.415

28.                

Bajtársi Levél. Az emigrációba kényszerült m. kir. csendőrök által szervezett Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) hivatalos lapja, 1947-2005. (1982-1983-ban,Tamáska Endre központi vezetőségének utolsó idejében a rendes Bajtársi Leveleket az ú.n. Vezetőségi Bajtársi Levelek pótolták.

2008-tól a bajtársak elhalálozása miatt a Bajtársi levelek helyett a negyedévenként megjelenő Körlevél vált a MKCsBK hivatalos publikációjává, amely a Könyvtár Körlevelek Archívuma  című  részlegében található.)

   csendorkalap

KZ és SzS

29.                

Benedek Mihály (Szerk.): Csendőr-Lexikon. A Csendőrségi Lapok „Csendőr-lexikon” rovatából a SZUT.-tal kapcsolatos kérdések és feleletek gyűjteménye. Csendőrségi Lapok Könyvtára 13., Budapest, 1943, Stádium. 622 p.

KZ  csendorkalap

30.                

     Bethlen Oszkár: Csendőrség. In Ágoston Péter et al. (szerk.) Tolnai Világlexikona. VI. köt. Budapest, 1915, Magyar kereskedelmi közlöny hirlap és könyvkiadó vállalat. 478-488.p.

KZ   csendorkalap

 

31.                

Csendőr újság. 1900-1901.

 

32.                

Csendőrség. 1900-1905. (A Törvényszéki és rendőri újság melléklapja)

 

33.                

Csendőrségi Lapok.

I-XIII. évfolyam: 1907-1919

XIV-XXXIV. évfolyam: 1924-1944

Megjelent havonta kétszer (1928-1930 között havonta háromszor).

(Eleinte a Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve szerkesztőbizottsága, majd a Csendőrségi Lapok szerkesztő bizottsága szerkesztésébben).

Honlapon szereplő másolatok és azok forrása:

1907 Fejér Megyei Magyar Nemzeti Levéltár

1908-OSZK                    1919-OSZK                     1934-BK és HK

1909-OSZK                    1924-OG                          1935-OSZK

1910-OSZK                    1925-HK                          1936-KZ

1911-OSZK                    1926-HK                          1937-KZ

1912-OSZK                    1927-HK                          1938-KZ

1913-OSZK                    1928-HK                          1939-KZ

1914-OSZK                    1929-HK és KZ               1940-KZ

1915-OSZK                    1930-OSZK és KZ          1941-KZ

1916-KZ                         1931-HK                          1942-BK és HK

1917-OSZK                    1932-KZ                          1943-KZ

1918-OSZK                    1933-OSZK                     1944-OG

 

 

csendorkalap

 

HK F107

OSZK:

MHC 2.942

BK

OG

KZ

34.                

Csendőrségi Zsebkönyvek (évente kerültek kiadásra):

Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára címen 1887-1902 között,

 A Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve szerkesztőbizottsága szerkesztésében A Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve címen 1903-1918, majd a Csendőrségi Lapok szerkesztő bizottsága szerkesztésében 1925-1944 között.

A Honlapon szereplő másolatok és azok forrása:

1887-OSZK            1900-HK                1913-KZ               1932-KZ

1888-OSZK            1901-KZ                1914-KZ                1933-KZ

1889-OSZK            1902-HK                1915-KZ               1934-KZ

1890-OSZK            1903-KZ                1916-OSZK          1935-KZ

1891-HK                 1904-OSZK           1917-KZ               1936-KZ

1892-HK                 1905-KZ                1918-OSZK          1937-KZ

1893-HK                 1906-KZ                1925-KZ               1938-KZ

1894-HK                 1907-KZ                1926-HK              1939-KZ

1895-HK                 1908-KZ                1927-KZ               1940+pótlék-KZ

1896-KZ                 1909-KZ                 1928-HK              1941-OSZK

1897-OG                 1910-KZ                1929-KZ               1942-KZ

1898-KZ                 1911-KZ                1930-KZ               1943-KZ

1899-OSZK            1912-OSZK           1931-KZ               1944-KZ

 

 

csendorkalap

 

HK 20.450, 44.211 és 33.869

OSZK 16.402

KZ

OG

35.                

Egyesületi értesítő. Az MKCsBK clevelandi (USA) csoportjának, a Magyar Csendőrök Családi Közösségének negyedévenkénti publikációja 1961 novemberétől 1975-ig.

KZ   csendorkalap

36.                

Floridai bajtársi levél / Floridai bajtársi hiradó. Tamáska Endre, volt MKCsBK központi vezető magánkiadása évente háromszor, 1984 októberétől 2004 végéig (I-XXII. évf.)

KZ   csendorkalap

37.                

Híven, becsülettel, vitézül. (Kitüntetett honvéd- és csendőrtisztek fényképei.) s.l., s.a., s.n. 29 p.

csendorkalap

OSZK 319.209

38.                

Katonai és csendőrségi tájékoztató. Budapest, 1920, MOVE. 224 p. (Az 1921, 1922 és 1923 évi Katonai és csendőrségi zsebnaptárok elődje; a könyvnek a „Csendőrségi rész” elnevezésű része olvasható a Honlapon)

csendorkalap

HK 44.216

39.                

Katonai és csendőrségi zsebnaptár az 1921. évre. Budapest, 1920, Honvédelem. 380 p. (Ezt az 1920-as évre szóló hasonló jellegű kiadás, a Katonai és csendőrségi tájékoztató előzte meg. A Zsebnaptár „Csendőrségi rész” elnevezésű része olvasható a Honlapon)

csendorkalap

HK 44.210

40.            

A Honvédelem katonai és csendőrségi zsebnaptára az 1922. évre. Budapest, 1921, Honvédelem. 208 p. (A könyvnek a „Csendőrségi rész” elnevezésű része olvasható a Honlapon)

csendorkalap

HK 44.207

41.            

Honvédelem. Katonai és csendőrségi zsebnaptár az 1923. évre. Budapest, 1922, Honvédelem. 163 p. (A könyvnek a „Csendőrségi rész” elnevezésű része olvasható a Honlapon)

OG   csendorkalap

 

42.            

Magyar Királyi Csendőrség VI. kerületparancsnokság 2. szárnyparancsnokság: Jegyzék a soproni szárny területén tartózkodó közártalmúakról, orgazdákról, vásári és egyéb tolvajokról, nemkülönben veszélyes csavargókról. Szombathely, 1897, Seiler Henrik Utódai Könyvnyomdája.

 

43.            

Magyar Csendőr. 1896 (Esztergom).

 

44.            

Szerző? (szerk.) ?: A magyar királyi kormány évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. 1898-1941.

 

45.            

Magyar közrendészet. 1890-1891. (szerk.: Bagi László)

 

46.            

Magyarország tiszti czim- és névtára. 1879-1944. 1918-26-ig szünetelt.

 

47.            

Mihályfalvy István (Szerk.): Csendőr-Lexikon. A Rendőri lapok (Magyar csendőr) kiadása. Budapest, 1899, Légrády Testvérek. 535 p.

csendorkalap

OSZK Pol.c 286 o.

48.            

Mihályfalvy István: Csendőrségi Lexicon. Budapest, 1910, Várnay. 625 p.

csendorkalap

OSZK 191.698

49.            

Nyomozati értesítő a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1930, Magyar Királyi Csendőrség.

 

50.            

Nyomozókulcs a m. kir. csendőrség számára. 13. számú. Lezáratott 1934 június 28. Tartalmazza az 1922 július 1-től 1934 június 28. kiadott körözéseket. Megjelenik január és július 1-én. Budapest, 1934, A m. kir. csendőrség nyomozóosztály parancsnoksága. 676 p.

OG  csendorkalap

51.            

Pinczés Zoltán (Szerk.): Csendőr lekszikon címszavakban. (A Csendőrségi lapokban 1924 június 15-től 1935 szeptember 1-ig megjelent szakközlemények, lekszikonválaszok és közérdekű szerkesztői üzenetek mutatója.) Budapest, 1935, Stádium. 198 p.

OSZK csendorkalap

45.156

(OG)

 

52.            

Rendőri Lapok. 1894-1895. (A Csendőrségi Lapok elődje.)

 

53.            

Csendőrségi Zsebkönyvek Szerkesztő Bizottsága: Vegyes közlemények a Csendőrségi Zsebkönyv 1887-1904 évfolyamaiból. I-II kötet. Budapest, 1904-1905, Franklin Társulat.

I. csendorkalap OG

II: csendorkalap

(HK  20.442)

 

54.            

Zsuffa Sándor: Tájékoztató honvédségi, csendőrségi és rendőrségi ügyekben (a fegyveres haderő kiegészítése). Budapest, 1942, Pécsi Egyetemi Nyomda. 223 p.

csendorkalap

HK 27.783

 

3. SZABÁLYZATOK, SZOLGÁLAT

 

55.            

Általános szolgálati határozványok a Magyar Kir. Csendőrség számára. Budapest, 18962, Pesti Könyvnyomda. 138 p. plusz Mellékletek (A könyv A-M mellékletei közül csak az A-D mellékleteket tartalmazza ez a fennmaradt példány)

csendorkalap

CsCs

HK Sz1010

 

56.            

Balázs Elemér: Bűnvádi nyomozás teljesítése csendőrjárőr által. Budapest, 1900, Kalmár. 76 p.

 

57.            

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1908, Pallas. 106 p.

(Az alábbi, ugyanazon című 1913-as kiadás ezzel egyezik, de abban még két függelék is található).

(OSZK

800 272)

58.            

Becsületügyi Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség és a M. Kir. (M. Kir. Horvát-Szlavón) Csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 137 p.

KZ   csendorkalap

 

59.            

Becsületügyi Szabályzat a M. Kir. Honvédség és a M. Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1940, Pallas. 154 p.

csendorkalap

(OSZK 326.777)

60.            

Becsületügyi Szabályzat a M. Kir. Honvédség és a M. Kir. Csendőrség számára. Az 1942. évi 1. sz. Honvédségi Közlönyben közzétett 76.173/ELN. FBÜ.-1941. sz. körrendelet alapján módosított utánnyomás. Budapest, 1942, Pallas. 174 p. (A honlapon az 1940-es kiadáshoz képest módosított részek olvashatók).

 

csendorkalap

(OSZK 318.442)

61.            

Clair Vilmos: Párbaj codex.Budapest, 194429 (28. átdolgozot kiadás változatlan utánnyomása), Uj idők Irodalmi Intézet R.-T. 182 p.

       csendorkalap

OGYK B5/2151

62.            

Csendőrségi szolgálati utazások alkalmával felszámítható illetmények. Vezényeltetési és vezénylési pótdíjak kimérete. Az 1925. évi 9. sz. Csendőrségi Közlöny melléklete. Budapest, 1925, Pallas. 35 p.

      csendorkalap

OGYK B6/3044

63.            

Csendőrségi ügyviteli szabályzat (CSÜSZ). Budapest, 1942, Magyar Királyi Állami Nyomda. 177 p.

csendorkalap

OGYK B6/10099:1

64.            

Dienes Andor: Gazdászati tájékoztató. Csendőrőrsök részére. Kizárólag az őrsparancsnok iskola hallgatói számára. Szombathely, 1938, Martineum könyvnyomda. 89 p.

csendorkalap

OSZK 75983

65.            

         Emlékeztető a Tábori Biztonsági szolgálat (T.B.) ellátására.Budapest, 1944, Pallas. 14 p.

 

VB   csendorkalap

 

66.            

Fegyver- és lőutasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, Pesti Könyvnyomda. 176 p.

csendorkalap

HK Sz1423

67.            

Gazdászatkezelési utasítás a magy. királyi csendőr őrsök valamint a csendőrségi pótlókeret és tanosztályok számára. Budapest, 1912, Várnay és Fia „Municipia” Kiadóhivatala. 328 p. és „pótlékok” (helyesbítések)

KZ  csendorkalap

68.            

Gazdászatkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség szárnyai, valamint a csendőr kerületi törzsek számára. Budapest, 1912, s.n. 342 p.

 

69.            

Gazdászatkezelési utasítás a m. kir. csendőr gazdászat-közigazgatási hivatalok és a központi gazdasági hivatal számára. Budapest, 1943, Ladányi Antal Könyvnyomdája. 242 p.

csendorkalap

HK Sz1803

70.            

Gerő Gyula: A Magyar Királyi Honvéd- és Csendőrtisztek nősülési ügyei körül való eljárás. Negyedik átdolgozott kiadás, Budapest, 1909, Benkő Gyula m. kir. udvari könyvkereskedés. 125 p.

KZ   csendorkalap

 

71.            

Gerő Gyula: A magy. kir. honvéd- és csendőrtisztek nősülési ügyei körüli eljárás. Harmadik átdolgozott kiadás, Budapest, 1905, Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedés. 126 p.

csendorkalap

OGYK 308.510

72.            

Az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján a magy. kir. belügyminister által, a honvédelmi-, igazság-, pénz-, földmívelés- és a kereskedelmi ministerekkel egyetértőleg kiadott HATÁRŐRIZETI UTASÍTÁS. Budapest, 1891, Pesti Könyvnyomda. 20 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 150 2468. cs. 1894. VII. 1. 106170.sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

73.            

Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség alakulatainak közgazdálkodási és közétkeztetési vezetésére. Budapest, 1935, s.n. 96 p.

 

74.            

Határozványok a Magyar Királyi Csendőrség őrsei közgazdálkodásának vezetésére. Budapest, 1912, s.n. 50 p.

 

75.            

Hirdetmény. (A M. kir. Csendőrségi felszerelési anyagraktár pályázati hirdetménye a parancsnokságok számára szükséges anyagok szerződésbeli leszállítására). Budapest, 1905, Municipia. 4 p

csendorkalap

OG

76.            

A honvédség és a csendőrség nem hivatásos egyénei, valamint a kisegítő szolgálati kötelezettségek alá eső személyek katonai felülvizsgálatának szabályozása. Budapest, 1944, s.n. 20 p.

 

77.            

Honvédelmi határszolgálati utasítás a Magyar Királyi Honvédség, a Magyar Királyi Csendőrség, a Magyar Királyi Pénzügyőrség, és az állami erdészet részére. Budapest, 1940, Honvédelmi Minisztérium. 32 p.

csendorkalap

HK Sz1837

78.            

Ideiglenes ruhagazdálkodási utasítás a m. kir. csendőrség számára. Budapest, 1941, Stephaneum. 110 p.

csendorkalap

OGYK B6/4547

79.            

Ideiglenes utasítás a Magyar Királyi Csendőrség felszerelési anyagraktárszolgálati és gazdászati ügyeinek kezelésére és elszámolására nézve. Budapest, 1904, s.n.

 

80.            

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899, s.n.

csendorkalap

OSZK 102.084

81.            

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p.

csendorkalap

OSZK 100017

82.            

Illetményszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1943, Stádium. 192 p.

csendorkalap

OSZK 150.691

83.            

Jegyzék-könyvecske a m. kir. csendőlegénység számára. (Egyéni bejegyzésekkel). Budapest, 1938. Mojsza-nyomda. 226 p.

KZ   csendorkalap

 

84.            

Kimutatás a szolgálati könyvekről, szabályok és utasításokról a m. kir. honvédség, népfölkelés és csendőrség számára. Budapest, 1898, Pallas. 19 p.

csendorkalap

HK Sz 2232

85.            

Király József Kádár Gyula —Bódy Vilmos: Tájékoztató a csendőrségi nyugellátásról. Budapest, 1935, Madách Nyomda. 144 p.

csendorkalap

OSZK 46.812

(OGYK B6/6081)

86.            

Költségvetés. Egy gyalog őrsvezető és négy gyalog csendőrből álló őrs felállításából eredő költségek. (1884.)

(Levéltári forrás: MNL OL K 150 1235. cs. 1884. VII. 3. 1931. sz.)

*

CsCs

MNL OL

87.            

Különleges határozványok a magyar királyi lovas csendőrök számára. Budapest, 1887. Pesti Könyvnyomda. 38 p.

csendorkalap

HK Sz12.834

88.            

Laktanya-szabályok a Magyar Királyi Csendőrség részére. Budapest, 1876, Pesti Könyvnyomda. 27 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 150 1344. cs. 1885. VII. 1. 13531. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

89.            

Laktanya-szabályok a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1889. Pesti Könyvnyomda. 43 p.

csendorkalap

HK Sz3829

90.            

Laktanyaszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1899. s.n.

 

91.            

Lábady Kálmán (szerk.), Magyar királyi csendőrségi felszerelési anyagraktár: Ajánlati, szállítási és szerződési feltételek füzete a magyar királyi csendőrség számára szükséges ipari, felszerelési és fegyverzeti cikkek szállítására vonatkozólag. Budapest, 1930, M. kir. állami nyomda. 36 p.

csendorkalap

OSZK 102526

92.            

Lőutasítás. (Kizárólag a tatai gyalog csendőr-tanalosztály használatára). Tata, 1938. Révai Könyvnyomda. 15 p.

csendorkalap

OSZK 77.000

93.            

Mozgósítási utasítás a Magyar Királyi Csendőrség és a Magyar Királyi Horvát-Szlavón Csendőrség számára. Budapest, 1913, Honvédelmi Minisztérium. 65 p.

csendorkalap

HK Sz1904

94.            

Nősülési szabályzat a magyar királyi honvédség és a magyar királyi csendőrség számára. Tervezet. Bélyegszabályzat. Budapest, 1908, Pallas. 26 p. + 5 p.

csendorkalap

HK Sz 1393

(OSZK)

95.            

Nősülési szabályzat a magyar királyi honvédség és a magyar királyi csendőrség számára. - Vorschift über die Heiraten im k. u. k. Heere vom Jahre 1907. Budapest, 1908, Benkő Gyula csász. és kir. udvari könyvkereskedése. 82 p. A könyv első fele magyar, a második fele német nyelvű.

csendorkalap

OGYK B6/3893

96.            

Nősülési szabályzat a magy. kir. honvédség és csendőrség számára. Budapest, 1913, Pallas. 56 p.

csendorkalap

OGYK B6/167

97.            

Nyilvántartási utasítás a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség méneskara számára. Budapest, 1932, s.n. 88 p.

 

98.            

Öltözeti és fölszerelési szabályzat a m. kir. csendőrség számára. Budapest, 1932 (?), s.n.(létezéséről a Szut.-ból tudunk, pl. 1927-es és 1941-es kiadás 207.pontjából, de fennmaradt példányról nincs tudomásunk)

 

99.            

Öltözeti táblázat a m. kir. csendőrség számára. Melléklet a 140.150/VI-c. 1936. sz. B. M. körrendelethez. 19. Csendőrségi Közlöny,  1936. 29 p.

csendorkalap

OGYK B6/7057

100.        

Pénzkezelési utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n.

 

101.        

Ruha és fegyverzeti könyvecske. s.l.,1885 [vagy előbb], s.n.

(Levéltári jelzet: MNL OL K 150 1568. cs. 1887. VII. 1. 45269. sz.8.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

102.        

Sgardelli: Párbajkódex.Különös tekintettel a lovagias ügyek intézésénél figyelembe jövő katonai szabályokra és rendeletekre. A m. kir. honvédség és a m. kir. csendőrség becsületügyi szabályzata alapján (1940. évi A-46. Bü. Szab.). Budapest, 194010(bővített), Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. 172 p.

csendorkalap

OGYK B5/1841

103.        

Schick Lénárd: Vezényszavak füzete. Szombathely, 1930, 159 p.; 19312 (javitott kiadás) 266 p., 19323; Gábriel Ágoston Utóda Könyvnyomda.

csendorkalap

1930: KZ 

1931: OSZK 320553

1932: KZ

104.        

Schick Lénárd (szerk.): Vezényszavak füzete és a lovascsendőrök kiképzése. Szombathely, 1932, Gabriel Ágoston utóda könyvnyomda. 266 p.

 

105.        

Szabadságolási szabály a Magyar Királyi Honvédségnél és a Magyar Királyi Csendőrségnél havidíj élvezetében álló tényleges állományú személyek részére. Budapest, 1895, Pallas. 17 p.

HK Sz1709

106.        

Szabályzat a csendőrlegénység személyi ügyeinek kezelésére (szolgálati könyv – az 1927-es SZUT 23. pontjában van rá utalás)

 

107.        

Szabályzat a magyar királyi és a magyar királyi horvát-slavon csendőrségi tiszthelyettes és őrmestertől lefelé számító egyéneinek szabadságolására nézve. 1882. 15 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 150 984. cs. 1882. III. 11. 9711. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

108.        

Szabályzat a magyar királyi honvédség- és csendőrségnél alkalmazandó becsületügyi eljárásról. Budapest, 1901, Pallas. 74 p.

        csendorkalap

OGYK 525.097

109.        

Szabályzat a magyar királyi honvédség- és csendőrségnél, valamint a m. kir. horvát-szlavon csendőrségnél  alkalmazandó becsületügyi eljárásról. Budapest, 1903, Pallas. 77 p.

csendorkalap

OSZK 101738

110.        

Szállítási feltételek füzete. (A m. kir. III. számú csendőr kerületi parancs-nokságtól) Budapest, 1893. 16 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 150 2469. cs. 1894. VII. 3. 7976. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

111.        

Szentkirályi Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás községi jegyzők, községi előljárók, csendőrök, ügyvédek, lelkészek és tanítók részére. Nagykároly, 1906, Manyák és Tóth Könyv- és Hirlapnyomda. 174 p.

 

112.        

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1887, Központi Községi Könyvnyomda. – ez valószínűleg az 1881-ben kiadott Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára külön könyvben való kinyomtatása – nem tudunk fennmaradt példányról

 

113.        

Szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára. Budapest, 1927, Pallas. 387 p. (SZUT)

csendorkalap

HK Sz995

 

114.        

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1941, Stádium Sajtóvállalat. 411 p. (SZUT)

 

KZ   csendorkalap

(HK Sz16.455)

115.        

Szervi határozványok a csendőr-számvivőtisztek és a csendőr-törzsőrmesterek számára. Budapest, 1900, Pallas. 32 p.

csendorkalap

OSZK 102511

116.        

Szervi határozványok a csendőrségi felügyelőség számára. Budapest, 1902, Pallas. 7 p.

csendorkalap

HK Sz12.548

117.        

Szervi határozványok a Magyar Királyi Csendőrség számtisztjei számára. Budapest, 1900, s.n. 43 p.

 

118.        

       Szervi határozványok a magyar királyi csendőr-számtanácsosok, csendőr-számvivőtisztek, csendőr-számvivőtiszthelyettesek és csendőr-törzsőrmesterek számára. Kézzel írott könyv-tervezet. Budapest, 1908, Várnai- Municipia. 89 p.

csendorkalap

HK Sz1167

119.        

Szervi határozványok a M. Kir. Csendőrség felügyelője számára. Budapest, 1943, Atheneum. 8 p.

csendorkalap

HK Sz12.688

120.        

Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. I. rész. Budapest, 1931, Pallas. 549 p. A könyv 1. melléklete később került kiadásra, külön füzetben, A m. kir. honvédséghez, a m. kir. csendőrséghez és a m. kir. méneskarhoz tartozó egyének beosztása állománycsoportok, rendfokozatok (rangosztályok) és szolgálati viszonyok szerint címmel. 12 p. (itt csak ez a rész olvasható)

 

 

KZ  csendorkalap

121.        

II. Szolgálati utasítás. Általános rész.  Budapest, 1900, Pesti nyomda. 361 p.

Az Utasitások a m. kir. csendőrség számára (1888 és 1898) c. könyv 111-155. oldalai helyett. (SZUT-II)

csendorkalap

HK Sz1744

122.        

Szolgálati utasítás a közlekedési csendőrség számára. (Kut.) Tervezet. Budapest, 1937. 50 p.

csendorkalap

HK Sz1747

123.        

Szolgálati utasítás a magyar királyi csendőrség számára (Tervezet). Budapest, 1924, Pallas. 292 p. (SZUT)

csendorkalap

OGYK B6/510.165

124.        

Toldi József (szerk.): Táblázat a bejelentési, beszolgáltatási kötelezettség alá vont, zár alá helyezett, továbbá a vásárlási és szállítási engedélyhez kötött közszükségleti cikkekről a csendőrséget külszolgálatban érintő terjedelemben, az 1943 szeptember l-ig megjelent rendeletek alapján. (A Csendőrségi lapok kiadása). Budapest, 1943, Stádium. 23 p.

OG   csendorkalap

125.        

Török Ferenc: Magyar királyi II. számú csendőr-parancsnokság megszállási parancsa [a kerület létrehozása alkalmából kiadott részletes szolgálati utasítás a megalakuló őrsök részére]. Szeged, 1881. november 30. 37 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 150 984. cs. 1882. III. 11/a. 398. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

126.        

Török Ferenc: Magyar királyi III. számú csendőr-parancsnokság megszállási parancsa [a kerület létrehozása alkalmából kiadott részletes szolgálati utasítás a megalakuló őrsök részére]. Budapest, 1882. december 1. 58 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 150 984. cs. 1882. III. 11/a. 398. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

127.        

Török Ferenc: Napirend a gyalogsági és lovasított őrsök számára. Kolozsvár, 1881. 2 p.

(levéltári jelzet: MNL OL K 150 984. cs. 1882. III. 11/a 398. sz.)

 

csendorkalap

CsCs

MNL OL

128.        

Utasítás a Császári és Királyi Hadsereg tábori csendőre számára. Budapest, 1905, Pallas. 270 plusz 19p. (Az 1908-as kiadásból csak egy példányról van tudomásunk, amelynek csak az első 240 oldala van meg, ami viszont az 1905-ös kiadásúval teljesen egyezik).

csendorkalap

HK Sz2196 /1905

(HK Sz1517 /1908)

129.        

Utasítás a Császári és Királyi közös hadseregbeli vagy a Magyar Királyi Honvédség karhatalmának igénylésére, kirendelésére és alkalmazására nézve. Budapest, 1906, s.n.

 

130.        

Utasítás a fürdőkülönítmények és fürdőőrsök számára. Budapest, 1932, s.n.

 

131.        

Utasítás a katonai határőrizet tárgyában a m. kir. honvédség, népfölkelés, csendőrség, pénzügyőrség és határrendőrség számára. Tervezet. (Hivatalos titkos használatra nyomtatott kézirat). Budapest, 1909. Magyar királyi állami nyomda. 68 p. plusz Mellékletek (ebből a fennmaradt példányból a Mellékletek hiányzanak).

*

 

CsCs

HK Sz2153-3

132.        

Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1881, Pesti Könyvnyomda. 191 p. [az utasítás megjelent még: Magyarországi Rendeletek Tára, XV.évf. (1881) 4.sz. 1167-1344.p. – a Honlapon ez a kiadás olvasható]  (SZUT)

KZ   csendorkalap

(HK)

 

133.        

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, 1898, Pesti Könyvnyomda. 224 p. (SZUT) (A honlapon az 1888-as kiadás olvasható)

csendorkalap

HK Sz12.829 (HK Sz1011,

OSZK 633.531)

134.        

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1903, s.n. 78 p.?

 

135.        

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, Várnay és Fia „Municipia” Kiadóhivatala. 360 p. és 384 p. (SZUT)

csendorkalap

HK Sz12.830

(HK Sz1551

HK Sz616)

(KZ)

136.        

Utasítás a magyar királyi és a magyar királyi horvát-szlavón csendőrség részére, mozgósítás és hadjárat esetén. [1888.] 15 p.

(levéltári jelzet: MNL OL BM K 149 19. d. 1894. 8. t.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

137.        

Titkos. Függelék az „Utasítások a M. Kir. Csendőrség számára” című szolgálati könyvhöz. (A hírszerző szolgálat ellátása és a kémkedés megakadályozása.), Budapest, 1912, Magyar Királyi Állami Nyomda. 41 p.

csendorkalap

CsCs

PJ

138.        

Utasítás a magyar királyi csendőr-járásőrmesterek számára. Budapest, 1903, Központi Községi Nyomda. 46 p.A

csendorkalap

HK Sz1550

(OGYK 438.745)

139.        

Utasítás a magyar királyi csendőr számvevőségek számára. Budapest, 1899, s.n. 244 p.

 

140.        

Utasítás a m. kir. csendőrlegénység minősítésére. Budapest, 1933, Állami Nyomda. 56 p.

csendorkalap

HK Sz1009

 

141.        

Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség lovas alakulatai részére. (Lov. ut.) Tervezet. Budapest, 1937, Pátria. 108 p.

csendorkalap

HK Sz12.178

142.        

Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozóalakulatai számára. Budapest, 1930, Pallas. 188 p.

csendorkalap

HK Sz12.179

143.        

Utasítás a M. Kir. Csendőrség pénztár- és csekk-kezelésére (PUT.). Budapest, 1943, Állami Nyomda. 120 p.

csendorkalap

HK Sz1569 SK

144.        

Utasítás a szemlék megtartásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1913, Várnay. 72 p.

HK Sz2163

145.        

Utasítás az élelmezési és beszállásolási számvitelre nézve a saját gazdászatkezeléssel felruházott szárnyparancsnokságokkal bíró m. kir. csendőrparancsnokságok számára. Budapest, 1881, Magyar királyi államnyomda. 78 p. (Mintagyűjtemény: pp. 17-74 hiányzik)

 

csendorkalap

CsCs

Hadtudományi

könyvtár?

 

146.        

Útmutató a csendőr járőrök részére. Máramarossziget, 1908, Kaufman Ábrahám és társai. 57 p.

KZ   csendorkalap

147.        

Útmutató a csendőr járőrök részére. Budapest, 1909, Kaufman Ábrahám és Társai. (2. jav. kiadás) 57 p.

KZ   csendorkalap

148.        

Útmutató a csendőr járőrök részére. Budapest, 1913, Kaufman Ábrahám és Társai. (3. jav. kiadás). 87 p.

VB   csendorkalap

 

149.        

Ügyviteli szabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. (CSÜSZ.) Budapest, 1927, Pallas. 182 p.

csendorkalap

HK Sz1362

(KZ)

150.        

Vezényszavak a csendőrségi gyalog altisztek részére. Szeged, 1900, s.n. 16 p.

 

151.        

Vezényszavak a csendőrségi lovas altisztek részére. Szeged, 1900, s.n.

 

152.        

Vezényszavak a fegyvergyakorlatok oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Székesfehérvár, s.a., s.n. 24 p.

 

153.        

Vezényszavak füzete., Pozsony, 1912, Kath. Irod. Részvénytársaság Könyvnyomdája. /M. kir. V. sz. csendőrkerület - 44. szám/k. t. 1912/. 30 p.

csendorkalap

OSZK 803.388

154.        

Vezényszavak a gyalog és lovas csendőrség számára. Székesfehérvár, 1912, Számmer. 57 p.

csendorkalap

HK Sz3869

155.        

Valló József: Vezényszavak gyüjteménye a m. kir. csendőrség gyalog- és lovasőrsei számára. Budapest, 19212, Hirlap nyomda, 68 p.

OG   csendorkalap

 

156.        

Zsebalakú Utasítás a magyar királyi csendőrség számára. Budapest, 19144, Kaufman Ábrahám és Társai. 224 p. (Az 1912-es SZUT röviditett változata: a magasabb vezetésre vonatkozó 182-232. paragráfusokat nem tartalmazza.)

 

 

4. TANANYAGOK

 

157.        

(szerk.) ?: A közigazgatás szervezete és működése. Budapest, 1941, Belügyminisztérium. /A gyakorlati közigazgatási vizsga kompendiumai, 9./

 

158.        

(szerk.) ?: Kivonat a csendőrségi szervezeti és szolgálati utasításból. Kolozsvár, 1908, s.n.

 

159.        

(szerk.) ?: Táblázatos kimutatás a bűntettekről, vétségekről és kihágásokról a Magyar Királyi Csendőrség-i őrjáratok szolgálati használatára. Kassa, 1893, s.n.

 

160.        

A csendőrség fegyverei. (Kizárólag az Őrsparancsnokképző Iskola és Járőrvezetői tanfolyam hallgatói használatára). Szombathely, 1933, Martineum. 32 p.

csendorkalap

OSZK 175.084

(OGYK B6/6889)

161.        

A csendőrség fegyverei. (Kizárólag a tatai gyalog tanosztály hallgatói használatára.) Tata, 1938, Révai. 40 p.

csendorkalap

OGYK B6/8177

162.        

A csendőrségi Szolgálati Utasítás magyarázata. Máramarossziget, 1909, Kaufman Ábrahám és társai. 175 p.

OG   csendorkalap

 

163.        

A Magyar Királyi Csendőrségi Zsebkönyv Szerkesztő Bizottsága: Általános ismeretek tára. A m. kir. csendőrlegénység részére. I, II. köt. Budapest, 1908, Franklin-Társulat. 414 p. és 368 p.

KZ  csendorkalap

I. és II. kötet

164.        

Abay (Mildschütz) Kálmán (Szerk.): Táblázatos áttekintés a Szut.-, Nyut.-, és Csüsz-szel összefüggő fontosabb rendeletek-, közlemények-, és magyarázatokról. Debrecen, 1933, Tiszántúli Könyv és Lapkiadó. 58 p.

csendorkalap

OSZK 133.073

165.        

Argay Ferenc – Pajor Tamás – Konkoly Iván: Tananyaggyűjtemény a próbacsendőrök számára. (Az országos m. kir. csendőriskola tanterve alapján.) Budapest és Szeged, 1914, Várnay. 148 p.

OG   csendorkalap

 

166.        

Balló Lajos: Kézikönyv és oktatási segédeszköz a „számtanból,” szabályok és példákkal a magy. kir. csendőrlegénység számára. Szeged, 1900, Schulhof Károly Könyvnyomdája. 46 p.

csendorkalap

OSZK 194gi

167.        

Balló Lajos: Kézikönyv és oktatási segédkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára. Szeged, 1900, s.n. 260 p.

OSZK 215i

168.        

Bartos Ödön: A rádió a közbiztonság szolgálatában. (Jegyzet a híradó szolgálati ismeretekből és azok oktatásához a m.kir.csendőrség tanalakulatainak.) Kivonatos lenyomat a Csendőrségi Lapok 1943. évi 3-6. számaiból. Budapest, 1943, Stádium. 11p.

csendorkalap

OGYK B6/10.157

169.        

Berzeviczy László – Dienes Andor (Szerk.): Illetmények, őrsgazdászatkezelés. Tájékoztató a csendőrőrsök legénysége és szolgálati lovai után járó fontosabb illetményekről, valamint a csendőrőrsök fontosabb gazdászatkezelési tennivalóiról. Csendőrségi Lapok Könyvtára 8., Budapest, 1941, Stadium. 147 p. plusz 12 Melléklet.

csendorkalap

OSZK 16.768/8

170.        

Besser Béla (szerk.): Támpontok a bűnügyi nyomozáshoz. (A Budapesten 1924. évben a csendőr tisztek részére tartott tanfolyamon készített jegyzetek alapján). Székesfehérvár, 1926, Csitáry Jenő Könyvnyomda. 136 p. és 2 melléklet

OG   csendorkalap

 

171.        

Borbély Ferenc: Mintakönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára a fennálló szabályok alapján. Kolozsvár, 1885, Stein János nyomdája. 400 p.

csendorkalap

OSZK Pol.c.279

 

172.        

Bielik Imre: Istennel a király- és a hazáért. Egy komoly szó a magyar királyi csendőrökhöz. Pozsony, 18932, A szerző magánkiadása. 184 p.

KZ  csendorkalap

173.        

Bíró József: Segédlet a lovarda megtartásához. Budapest, 1934, Kapisztrán. 96 p.

csendorkalap

OGYK B6/6527

174.        

Bogyay Kamill: A magyar nemzet története. Szolnok, 1926, Roth Dezső Könyvnyomdája. 103 p.

csendorkalap 

SZVK

175.        

Olchváry-Milvius Attila (szerk.): Bűnügyi apróságok – I. Összeállítva a Csendőrségi lapokban közölt cikkekből. Csendőrségi Lapok könyvtára 9., Budapest, 1941, Csendőrségi Lapok kiadása. 154 p.

       csendorkalap

OGYK B5/1859:9

176.        

Olchváry-Milvius Attila (szerk.): Bűnügyi apróságok – II. Összeállítva a Csendőrségi lapokban közölt cikkekből. Csendőrségi Lapok könyvtára 10., Budapest, 1941, Csendőrségi Lapok kiadása. 132 p.

OG  csendorkalap

(OGYK B5/1859:10)

177.        

Csepi Béla: Csendőrerények. (A Csendőrségi Lapokban közölt cikkeiből összeállítva). Csendőrségi Lapok Könyvtára 1., Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. 179 p.

KZ  csendorkalap

178.        

Élthes Gyula: A kihágások kézikönyve a magyar királyi csendőrség számára. Budapest, 1928, Stádium. 331 p.

OSZK 64.137

179.        

Élthes Gyula: A kihágások kézikönyve a magyar királyi csendőrség számára. Budapest, 1931, Stádium. (2. átdolg. és bőv. kiad.) 592 p. (Általános törvények – nem a csendőrségre vonatkozóak)

OSZK 64.538

180.        

Endrődy Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve. Losonc, 1897, Kármán Nyomda. 288 p.

csendorkalap

OG

(HK 20.420)

181.        

Endrődy Géza: Alapvetés a csendőr erkölcsi neveléséhez. Máramarossziget, 1902, Kaufman nyomda. 143 p.

csendorkalap

HK 20.421

182.        

Fontos tudnivalók a közbiztonság és rendészet köréből magyarázó példákkal a Csendőrségi Zsebkönyv 1887-1904. évfolyamaiból jegyzők, közjegyzők, községi elöljárók, szolgabírák, stb. számára. (Összeállította a magyar királyi Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő bizottsága). I. kötet. Budapest, 1905, Franklin. 268 p.

csendorkalap

OGYK 482.124

183.        

Havranek János: Tanácsadó a csendőr magánéletéhez. Székesfehérvár, 1927, Csitáry G. Jenő Könyvnyomdája. 111 p.

KZ   csendorkalap

 

184.        

Havranek János: Társadalmi tanácsadó altisztek számára. Budapest, 19283, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 263 p.

KZ  csendorkalap

185.        

HollÓdy (Havranek) János: A névmagyarosításról. Melléklet a Csendőrségi lapok XXII. évfolyam 19. számában (október 1). Budapest, 1932, Stádium. 15 p.

csendorkalap

186.        

Irányelvek az őrsökön való továbbképzésre. Budapest, 1935, s.n. 36 p.

 

187.        

Kőváry Ottó: Kérdések és  feleletek a Magyar Királyi Csendőrség kézi-, lő- és szálfegyvereinek utasításaiból. Szeged, 1896, s.n. 77 p.

 

188.        

Lovas csendőrök tankönyve. Cegléd, 19282, Sárik Gyula Könyvnyomdája. 70 p.

csendorkalap

OSZK 816.732

189.        

Magyar-román (román-magyar) szó- és mondatgyüjtemény. A m. kir. csendőrség használatára. Hivatalos kiadás. Budapest, 1940, M. kir. állami nyomda. 42 p.

OG csendorkalap

190.        

Magyar-szlovák (szlovák-magyar) szó- és mondatgyüjtemény. A m. kir. csendőrség használatára. Hivatalos kiadás. Budapest, 1942, M. kir. állami nyomda. 51 p.

OG csendorkalap

191.        

Mihályfalvy István (szerk.): Csendőrségi rajzfüzetek. Az egyezményes jelek gyors és könnyű elsajátitására, utmutatással a térképolvasáshoz. Budapest, 1905?, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #?/

 

192.        

Mihályfalvy István (szerk.): Számtan a m. kir. csendőrtanosztályok és a csendőr-legénység számára. /Csendőrségi könyvtár #8/ Budapest, 1904, Lipinszky.  111 p.

OG  csendorkalap

193.        

Miskolczy Ágost – Pinczés Zoltán  (szerk.): A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a magyar királyi csendőrség számára. I-II. köt. Budapest, 1937, Stádium. 1844 p.

HK 63.440

 

194.        

A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a magyar királyi csendőrség számára. (A közel 3000 oldalas könyvnek itt csak azon oldalait közöljük, amelyeken a csendőr vagy a csendőrség említést nyer)

I kötet: Miskolczy Ágost – Pinczés Zoltán: Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Budapest, 1940, Stádium. 1173 p.

II kötet: Miskolczy Ágost – Pinczés Zoltán Cziáky Ferenc: Bűnvádi eljárási jog; Rendőri büntető eljárás; Katonai büntetőjog. Budapest, 1940, Stádium. 1003-1844 p.

III. kötet: Pinczés Zoltán Miskolczy Ágost – Tusnádi Élthes Gyula: Büntetőtörvénykönyv a kihágásokról (1879:XL. T.-C) és kihágásokat megállapító kapcsolatos törvények és rendeletek. Budapest, 1941. Stádium. 882 p.

KZ  csendorkalap

195.        

Most Konrád: Vezérfonal a rendőr- és védőkutya idomításához. Lélektani bizonyítékokkal. Németből fordította Panajott Sándor. Budapest, 19122, Farnklin. 268 p. (A honlapon a csupán képeket tartalmazó oldalak külön is szerepelnek, mivel a könyv rajzai csendőröket ábrázolnak).

OG csendorkalap

196.        

Nagy Sándor: A bűn nyomai. Nyomozó hatóságok, csendőrök, rendőrök és községi elöljárók részére. Budapest, 1907, Franklin. 239 p.

csendorkalap

OGYK B5/2436

197.        

Némethy Ferenc – Breuer Szilárd: Tűzrendészet. A tűz keletkezésének okai és azok nyomozása. Tűzoltóság. Tűzoltás. (Kézikönyv a tűzrendészeti hatóságok, csendőrség, rendőrség, katonai tűzoltócsapatok és tűzoltóparancsnokok használatára.) Budapest, 1907, Franklin Társulat. 352 p.

OG  csendorkalap

198.        

Pándy Kálmán: A szeszes italokról és a nemi betegségekről. Budapest, 1907, s.n.

 

199.        

Paraghi Sándor: Segédlet a Szolgálati Szabályzat I., II. rész és a Csapat-csendőrutasítás oktatásához. Jutas, 1944, M. kir. „Kinizsi Pál” honvédtiszthelyettesképző iskola házi nyomdája. 404 p.

 

csendorkalap

OG 320-404p.

(HK Sz2755)

200.        

Példák. Nagyvárad, 1941, Pásztor Nyomda?. 16 p.

csendorkalap

OSZK 124683

201.        

Preszly Lóránd: A bűnözés. Szeged, 1932, Szeged városi nyomda és könyvkiadó. 196p.

OG  csendorkalap

202.        

Próbacsendőrök tankönyve kérdések és feleletekben feldolgozva. Budapest, s.a. (cc. első világháború előtt), Kaufman Ábrahám és társai. 103 p.

OG  csendorkalap

 

203.        

Próbacsendőrök tankönyve. 1. füzet. Szolgálati szabályzat I. rész. Hivatalos kiadás.Budapest, 1941, Stephaneum. 20. p.

OG  csendorkalap

204.        

Próbacsendőrök tankönyve. 2. füzet. Büntető törvények a bűntettekről, vétségekről és kihágásokról.. Hivatalos kiadás. Budapest, 1941, Stephaneum. 39. p.

OG  csendorkalap

205.        

Próbacsendőrök tankönyve 3. füzet. Kihágásokat megállapító törvények és rendeletek. Hivatalos kiadás. Budapest, 1941, Stephanium. 311 p.

KZ   csendorkalap

206.        

Próbacsendőrök tankönyve. 4.  füzet. Illetményszabályok. Őrsgazdászatkezelési utasítás. A közgazdálkodásra és a közétkeztetésre vonatkozó határozványok. Ruhagazdálkodási utasítás. Budapest, 1941, Stephaneum. 38 p.

OG  csendorkalap

207.        

Próbacsendőrök tankönyve. 5. füzet. Bűnügyi nyomozás. Összeállította Toldi Árpád. Hivatalos kiadás.Budapest, 1941, Stephaneum. 58. p.

OG  csendorkalap

208.        

Próbacsendőrök tankönyve. 6. füzet. Magyar történelem. Hivatalos kiadás.

Budapest, 1941, Stephaneum. 40. p.

OG  csendorkalap

209.        

Ridegh Rajmond – Olchváry-Milvius Attila: Bűnügyi nyomozástan. I. és II. kötet. Budapest, 1936, Hornyánszky. 652 p.

KZ  I. kötet

        csendorkalap

210.        

Ridegh Rajmond: Közúti közlekedési balesetek nyomozása. Budapest, 1934, Stádium. 212 p.  és két melléklet.

KZ   csendorkalap

211.        

Sellyey Vilmos: A csendőr nyomozó alakulatok szervezete és szolgálata. In Mártonffy Károly (szerk.): A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, 421-426.p. (6 p.)

csendorkalap

HK 6358/2

212.        

Kármán Elemér — Soltész Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a m. kir. csendőrség számára. Budapest, 1911, Franklin. 295 p.

KZ-OG   csendorkalap

213.        

Soltész Imre: Csendőrségi szolgálati utasítás oktatásához szolgáló segédkönyv. Budapest, 1913, Kaufman Ábrahám és társai. 160 p.

VB   csendorkalap

214.        

Soltész Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1924, Második és bővitett kiadás, Palladis. 310 p.

csendorkalap

HK 20.417

215.        

Szerző ? (szerk.) ?: A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1894, s.n. 31 p.

 

216.        

Szerző ? (szerk.) ?: Általános szolgálati határozványból a próbacsendőr kezdő és haladó osztálya számára megtanulni szükséges kérdésekről és feleletekről. Kassa, 1907, s.n.

 

217.        

Szerző ? (szerk.) ?: Pótfüzet „A magyar bűntetőjog gyakorlati kézikönyve a Magyar Királyi Csendőrség számára” című tansegédlethez. Budapest, 1938, Stádium.

 

218.        

Szerző ? (szerk.) ?: Vezérfonal a kardvívás oktatásához a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1905, s.n. 28 p.

 

219.        

Szerző? (szerk.) ?: A magyar büntető törvénykönyv magyarázata a Magyar Királyi Csendőrség használatára. Máramarossziget, 1908, s.n. 163 p.

 

220.        

Szerző? (szerk.) ?: Kérdések és feleletek a „függelék” című utasításból a magyar királyi csendőr altiszti tanonczok számára. Máramarossziget, 1904, s.n. 47 p.

 

221.        

Szerző? (szerk.) ?: Kérdések és feleletek a katonai irálytanból és az őrsiroda vezetéséből. Máramarossziget, 1904. s.n.

 

222.        

Szerző? (szerk.) ?: Kérdések és szabályok a Magyar Királyi Csendőrség részére fennálló szabályok-, rendeletek-, és törvényekből. Szeged, 1889, s.n.

 

223.        

Szerző? (szerk.) ?: Kézikönyv a csendőr tanosztályok részére. Máramarossziget, 1895, s.n.

 

224.        

Szerző? (szerk.) ?: Kézikönyv és oktatási segédeszköz a magyar királyi csendőrlegénység számára. Szeged, 1900, s.n.

 

225.        

Szerző? (szerk.) ?: Magánjogi ismeretek a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1937, Madách.

 

226.        

Strömpl Gábor: Térképolvasás. Budapest, 1927, A Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv-, és Térképkiadó R. T. 248 p. (A 230-230 oldalakon Valló József magyarázata a térképolvasás fontosságáról a csendőri szolgálatban.)

KZ   csendorkalap

227.        

Tájékoztató a helyi és személyi ismeretről a m. kir. csendőrség számára. Hivatalos kiadás. Budapest, 1926, Pallas. 39 p.

csendorkalap

OGYK B6/4547

228.        

Tankönyv a m. kir. székesfehérvári csendőrkerület tatai tanalosztálya számára. (Történelem, tereptan és földrajz). Tata, 1937, Révai könyvnyomda. 31 p.

KZ   csendorkalap

229.        

Tankönyv csendőröknek: Törvényes rendeletek gyűjteménye; Földrajz; Történelem; Illetékszabályzat; Egészségápolás és elsősegélynyújtás; Általános ismeretek. Makó, 1936, s.n. 46 p.

csendorkalap

OSZK 70.346

230.        

Tanulságos nyomozások. Összeállítva a Csendőrségi Lapokban közölt cikkekből. Budapest, 1941, Stephaneum Nyomda. Csendőrségi Lapok Könyvtára 2-7.

I. rész: Őrsök és nyomozó alakulatok együttműködése; Tűzesetek; Biztosítási csalások. Csendőrségi Lapok Könyvtára 2., 159 p.

III. rész: Az ember élete elleni bűncselekmények. Csendőrségi Lapok Könyvtára 4., 157 p.

IV. rész: Az ember élete elleni bűncselekmények. Csendőrségi Lapok Könyvtára 5., 199 p.

V. rész: Vagyon elleni bűncselekmények. Csendőrségi Lapok Könyvtára 6.,160 p.

VI. rész: Vagyon elleni bűncselekmények. Csendőrségi Lapok Könyvtára 7., 179 p.

 

 

I. KZ    csendorkalap

 

III. KZ csendorkalap

 

IV. OG csendorkalap

 

V. KZ  csendorkalap

 

VI. KZ csendorkalap

231.        

Tihanyi Ferenc (szerk.): Próbacsendőrök tankönyve. (Kézikönyv a csendőrök számára). Budapest, 1927, Palladis. 380 p.

KZ   csendorkalap

232.        

Utasítás a tábori csendőrség részére kérdésekben és feleletekben. Szeged, 1894, Várnay. 109 p. (Egybekötve A csendőr kézikönyve c. könyvvel, a külső borítólapon „Csendőr kézikönyve és Tábori csendőrség” címmel.)

csendorkalap

HK 20.415

233.        

Valló József: A magyar bűntető törvények zsebkönyve.

I. kötet: Bűntettek és vétségek. Budapest, 19315, Palladis. 835 p.

II. kötet: Kihágások. Budapest, 19302, Palladis. 422 p.

OSZK

234.        

Várady Géza Viktor: A magyar katona útmutatója. Hasznos tudnivalók csendőrök, rendőrök és leventék számára. S.l. 1932, May nyomda. 95 p.

KZ   csendorkalap

 

235.        

Verbó János Argay Ferenc (szerk.): Próbacsendőrök tankönyve. (Kérdések és feleletekben.) Budapest - Szeged, 1913, Várnay és Fia - Municipia. 162 p.

VB   csendorkalap

 

236.        

Vezérfonal a csendőrnek ellenszegülési esetekben követendő magatartására nézve. Kolozsvár, 1878, Gármán János örökösei. 15 p.

csendorkalap

HK Sz3302

237.        

Zajcsek Lajos: Az eb nevelése és kiképzése. Budapest, 1925, Centrum. 276 p.

csendorkalap

OSZK 200.510

 

5. TANULMÁNYOK

 

238.        

A battonyai „lázadás”-ról való jelentés Csanád megyére vonatkozó része. 1891. pp. 18-31.

(levéltári jelzet: MNL OL K 150 2073. cs. 1891. VII. 2. 53691. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

239.        

Ambrózy Gyula (Szerk): Tanulmány a II. Szolgálati Utasitás 117. §-áról. Budapest, 1906, Kaufman. 68 p.

csendorkalap

OG

240.        

BODA József — PARÁDI József et al. (szerk.): Tanulmányok a XIX-XX.századi magyar állam rendvédelem-történetéből. Budapest, 2015, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Szemere Bertalan Magyar

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 244p.

A kötetben három csendőrségi témájú tanulmány szerepel:

ARTNER Ramona: A Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának nősülése

PARÁDI József: Magyar Királyi Csendőrség nyugellátása

Vedó Attila: A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenységének

szabályozása a két világháború között

 

241.        

Egyed István: Karhatalom az önkormányzatban. Különlenyomat a Városi Szemle 1912. évi 9-ik (szeptember) számából. Budapest, 1912, Székesfővárosi házinyomda. 6. p.

csendorkalap

OSZK 83.733

242.        

Létszámemelés kérésének megindoklása. A székesfehérvári csendőrkerületi parancsnokának jelentése a belügyminiszterhez. 1893. 10 p.

(Levéltári forrás: MNL OL K 150 2344. cs. 1893. VII. 1. 1823. sz.)

CsCs

MNL OL

243.        

Mildschütz Kálmán: Elővezetés és elfogás. Tanulmány a SZUT. 44. és 45. §-airól. (Tansegédletként engedélyezve a 45.011/eln. VI-C. 1931. sz. belügyminisztériumi rendelettel). Budapest, 1931. Stádium. 224 p.

csendorkalap

OG

244.        

Parádi József at al. (Szerk.): Magyar csendőrség-történeti tanulmányok. Budapest, 2015, MKCsBK és SZBMRTT. 401 p.

A kötetben szereplő tanulmányok:

ARTNER Ramona: Egy közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itálián és Ausztrián keresztül — Budapestig

ARTNER Ramona — PARÁDI József — ZEIDLER Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség légi, vízi, vasúti és közúti szakszolgálati ágai

CSAPÓ Csaba: A csendőrség és a városok 1881-1914

ERNYES Mihály: Pandúrság helyett csendőrség Baranyában

FORRÓ János: A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének közrendvédelmi szolgálata

HEGEDŰS Ernő: A Magyar Királyi Csendőrség harc- és gépjárművei

KAISER Ferenc: A csendőr őrs mindennapi élete

OLASZ Lajos: A légi csendőrség Magyarországon

PARÁDI József: A csendőrség magyarországi története

PARÁDI József: Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csendőrsége

PARÁDI József : Elpusztított emlékhelyek

SZAKÁLY Sándor: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tábori csendőrsége

SZAKÁLY Sándor: Akik a Magyar Királyi Csendőrséget — 1938 és 1945 között — vezették

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség karhatalmi tevékenységének szabályozása a dualizmus idején

ZEIDLER Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség rendfokozati rendszere és jelvényei

ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállása 1945 előtt és után

Recenziók a könyvben szereplő tanulmányokról magyarul, németül és angolul.

Recenziók a SZBMRTT Füzeteiben megjelent, szimpozionokon elhangzott tanulmányokról.

KZ   csendorkalap

245.        

Pinczés Zoltán: Csendőrség és közigazgatás. In Mártonffy Károly (szerk.): A mai magyar Közigazgatás. Budapest, 1936, Állami Nyomda, 407-420.p. (13 p.)

csendorkalap

HK 6358/2

246.        

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis, HU-ISSN 1278-7674) periodikában közölt tanulmányok megfelelnek a tudományos közlés igényeinek. A tanulmányok szakmai lektorálás nyomán kerülnek publikálásra. A periodikában megjelent csendőrségtörténeti tanulmányok áttekinthetők a honlap Könyvtárának Szakirodalmi részében, A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Füzetei címen.

 

247.        

Török Ferencz csendőrségi felügyelő jelentése a minisztérium felé a bíróságok és a közigazgatási hatóságok túlzott csendőrségi igényléséről. 1893. 6 p.

(Levéltári forrás: MNL OL K 148 157. cs. 1893. IX. C. 2874. sz.)

CsCs

 

6. JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNYEK, CHRESTOMATHIA ÉS EGYÉB FELDOLGOZÁSOK

 

 

 

 

248.        

További, a m. kir. csendőrségre vonatkozó törvényeket és a különféle (belügyi, csendőrségi, csendőrségi-rendőrségi, honvédségi) Közlönyökben  közölt rendeleteket lásd a Könyvtárban a "Jogszabályok archívuma" cím alatt (is)

 

249.        

A magyar büntető törvények és szabályok magyarázatokkal és jegyzetekkel. Kézikönyv a magyar királyi csendőrség, állami, városi és községi rendőrség, valamint általában az összes nyomozó hatóságok és nyomozó közegek részére. Budapest, 1912, Franklin-társulat. 1251 p. (Itt csak a Tartalom olvasható, valmint a Betűrendes tárgymutató csendőrségre vonatkozó oldalai és az ezekben utalt oldalak.)

(Hatályon kívül helyezi az 1910. évi rövidebb kiadást)

KZ   csendorkalap

(Az 1910-es kiadás megvan az USA Library of Congress gyűjtemé-nyében)

250.        

Az 1883. évi törvények gyűjteménye. Kiadja a M. Kir. belügyministerium. II. füzet. XXIV-XLI. Törvénycikkek. Budapest, 1883, Ifj. Nágel Ottó bizománya, Pesti könyvnyomda részvénytársaság. pp299-442. (Tartalmazza az V. és VI. csendőrkerületek felállításával járó legénységi állomány kiegészítésére vonatkozó törvényt, valamint a Ludovika-Akadémia felállításáról szóló 1872-es törvény módosítását is)

KZ   csendorkalap

251.        

A m. kir. csendőrlegénység előléptetésére vonatkozó rendelkezések, 1935.

csendorkalap

OGYK B6/7064

252.        

A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati köreire vonatkozó és Hunyad megye hatósági szabályrendeleteinek hivatalos gyűjteménye. Déva, 1902, s.n. 22 p.

OSZK 1615

253.        

A magyar királyi csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye. A magyar királyi belügyminisztérium hivatalos kiadása. Budapest, 1901: Pesti Könyvnyomda, 1903: Országos Központi Községi Nyomda. 499 p.

csendorkalap

KZ - OG

(HK 44.169)

254.        

A magyar királyi csendőrség szolgálati körére vonatkozó törvényes rendelkezések kivonatos gyűjteménye. Hivatalos kiadás. Budapest, 1908, Várnay és fia „Municipia” kiadóhivatala. 715 p.

OG  csendorkalap

255.        

Abay Kálmán: Tárgy- és számmutató a Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó rendeletekről. 1920 január 1-től 1934 december 31-ig. Budapest, 1935, Madách. 175 p. (a hiányzó oldalakat az OGYK példányából pótoltuk)

OG   csendorkalap

(OGYK 413.499)

256.        

Általános határozványok a m. kir. csendőrségi gyógyházak számára. (128.784 sz./VI-b. 1936. – Cs.K. 7/1936 belügyminiszteri rendelet). Budapest, 1936, M. kir. belügymin. 9 p.

csendorkalap

OGYK B6/6097

257.        

  Az új mezőrendőrségi törvény: 1894. XII. törvényczikk a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről,  kiegészítve az idézett törvényekkel.  Budapest,  1894, Eggenberger.  98 p.

OSZK 301.188

258.        

Belügyi Közlöny. 1896-1944.

csendorkalap

(csendőrségre vonatkozó részek)

259.        

Betegsegélyző alap létesítése, 130.800/VI-b. 1936. számú belügyminiszteri körrendelet. 13. Cs.K. 1936. Budapest, Stádium. 20 p.

csendorkalap

OGYK B6/8007

260.        

Corpus Juris Hungarici. Budapest, 1867-1944, Révai.

csendorkalap

(idevonatkozó részek)

261.        

Csendőr őrjáratokról. A m. kir. honvédelmi miniszter 51757/IV. sz. körrendelete a csendőr kerületi parancsnokságokhoz. Budapest, 1886. 14 p.

(levéltári jelzet: MNL OL 1568. cs. 1887. VII. 1. 52835. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

262.        

Erdélyi és horvát-szlavonországi csendőrség magyar kormány általi átvételének tárgyában hozott 1552/1876. HM. eln. körrendelet. Budapest, 1876. 3 p.

csendorkalap

PJ

263.        

Királyi rendelet 1867. márc. 23-ról a csendőrség megszüntetése tárgyában. Buda, 1867. 1 p.

csendorkalap

PJ

264.        

Csendőrségi diákotthon (internátus) létesítésével kapcsolatos statisztikai adatok felvétele. Valamennyi nyugállományú csendőrlegénységi egyénnek és özvegynek. M. kir. belügyminiszter 23.737. sz./res. XX. 1943. rendelete.

csendorkalap

265.        

Csendőrségi Közlöny. 1894, Nagykanizsa.

 

266.        

1894. XII. törv.-czikk a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről.  Budapest, 1894, Pesti Nyomda. 50 p.

OSZK 633.894

267.        

Csendőrségi és rendőrségi közlöny. 1916-1923 január-február.

csendorkalap

(csendőrségre vonatkozó részek)

268.        

Csendőrségi és rendőrségi közlöny 1945. jan-feb.

Az addigi Csendőrségi Közlöny 1945 január-februárban kiadott 1-3. száma (XXX. évfolyam, )  ezzel a címmel jelent meg.

csendorkalap

OGYK

B1.Ay/9553

 

269.        

Csendőrtisztek képzése a Ludovika Akadémián. A m. kir. honvédelmi miniszter 5204 883 sz./eln. körrendelete. Budapest, 1883. 7 p.

(levéltári jelzet: MNL OL K 150 1679. cs. 1888. VII. 1. 8873. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

270.        

Faba János: A magyar hajózási, vízjogi és folyamrendészeti jogszabályok gyűjteménye. 1-4. köt. Budapest, 1931-1937. s.n.

 

271.        

Ferenc József születésnapjának megünnepléséről. Budapest, 1900. 2 p. (levéltári jelzet: MNL OL K 148 228. cs. 1900. IX. C. 5111. sz.)

csendorkalap

CsCs

MNL OL

272.        

Határőrizet megerősítése. Budapest, 1911. 47 p.

(levéltári jelzet: MNL OL K 149 43. cs. 1911. 8. t.)

 

csendorkalap

CsCs

MNL OL

273.        

Határszéli külszolgálat átvétele a m. kir. csendőrség által. (48.999/1912. B. M. Körrendelet). Budapest, 1912. 4 p.

 

csendorkalap

PJ

274.        

Hein György: Az állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1912. évi LXV. törvénycikk. Szeged, 1913, Várnay L. 172 p.

OG csendorkalap

275.        

Hollós Ervin: Rendőrség Csendőrség VKF-2. Budapest, 1971, Kossuth. 431 p.

 

276.        

A létszámviszonyoknak rendezése és az állami és vármegyei tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, valamint a honvédség, csendőrség, vámőrség, folyamőrség és államrendőrség tagjait megillető illetményeknek, továbbá az említetteket, valamint mindezeknek özvegyeit és árváit megillető ellátási díjaknak újabb szabályozása tárgyában kiadott 1925. évi 7.000. ME számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése, illetőleg módosítása, 1941.

csendorkalap

OGYK B6/9072

277.        

Magyar-román határőrizet. Az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában a m. kir. Csendőrség részére kiadott 50.431./1891. BM. Rendelet.Budapest, 1891. 12 p.

csendorkalap

PJ

278.        

Magyarország közlekedésrendészeti szabályai. Budapest, 1931, s.n.

 

279.        

Magyarországi Rendeletek Tára. 1867-1944, Budapest, Franklin, (1867-1876 Magyarországi törvények és rendeletek tára.)

 

280.        

Rendelet a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvényczikk végrehajtása tárgyában. Budapest, 1894, Pesti Nyomda. 147 p.

OSZK 633.893

281.        

Rendelet. 3.700/1940. M.E. rendelet nyugdíj tárgyában.

csendorkalap

OGYK B6/10111

282.        

Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára. 1912-1918 és 1923, majd Csendőrségi Közlöny. 1924-től 1943-ig.

csendorkalap

(csendőrségre vonatkozó részek)

283.        

Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára

csendorkalap

(csendőrségre  vonatkozó részek)

284.        

Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára1881 előtt

1. A magyar királyi horvát-szlavon és erdélyi csendőr parancs-nokságok átvétele a cs. és kir. hadügyminisztériumtól (1876. 12. sz)

2. Utasítás a sorhadi vagy honvédésgi karhatalomnak igénybevétele alkalmával a közhatóságok részéről követendő eljárásról (1876. 16. sz.)

3. A m. kir. csendőrség rendszeresített állományáról való kimutatás (1876. 19. sz.)

4. A bosznia-hercegovinai csendőrcsapattest szervezeti szabályzata (1879. 35. sz.)

*

CsCs

MNL OL

285.        

Scherer Károly: Honvédség, csendőrség rendeleteinek tára 1874-1912-ig, Az új véderőtörvény. Szatmárnémeti, 1912, s.n. 200 p.

HK Sz2221

286.        

Szaczvay András–Csató Béla: Kihágások betűsoros kézikönyve. Budapest, 1939, s.n. 412 p.

 

287.        

Szombathy Kálmán összeállítása: Polgári állásokban való elhelyezkedés biztosítása a honvédség, csendőrség, vámőrség, folyamőrség  kiszolgált legénységi állományú tagjai, valamint a vitézek, hadirokkantak és frontharcosok számára. Az 1931. évi III. törvénycikk. Budapest, 1931, Honvédelmi Hirek kiadóhivatala. 28 p.

csendorkalap

OGYK B6/7579

288.        

Táblázatos kimutatás a bűntettekről, vétségekről és kihágásokról. A magyar királyi csendőrségi járőrök szolgálati használatára. Kolozsvár, 1882, Nyomtatott Gámán János örököseinél. 61 p.

(Levéltári jelzet: MNL OL K 150 1344. cs. 1885. VII. 1. 134. sz.)

 

csendorkalap

CsCs

MNL OL

 

289.        

Tábori rendészeti  szolgálat (Táb. Rend. Szolg.). Szabályzat. A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa. A m. kir. honvédelmi minisztérium 58.200/eln. szab. szerk. 1942. számú körrendeletéhez. Budapest, 1942, Stádium. 183 p.

OG  csendorkalap

290.        

Tisza Kálmán felterjesztése Ferenc Józsefhez az 1881. évi III. tc. végrehajtásáról, a csendőrség kiépítéséről. Budapest, 1883. 43 p. (levéltári jelzet:  MNL OL K 148 86. cs. 1883. IX. C.)

 

csendorkalap

CsCs

MNL OL

291.        

Török Ferenc felügyelő javaslata/tervezete a csendőrség továbbfejlesztésére. Budapest, 1897. 8 p.

(levéltári jelzet: MNL OL K 149 27.d. 1898. 8.)

 

csendorkalap

CsCs

MNL OL

292.        

Törvényes rendelkezések hivatalos gyűjteménye. Tata, 1937, s.n., (A csendőrségre vonatkozó jogszabályok). 206 p.

 

293.        

Utasítás a cs. és kir. közös hadseregbeli vagy a m. kir. honvéd karhatalmaknak igénylése, kirendelése és alkalmazására nézve. (1906. évi 2245/eln. számhoz. - Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. 8. szám – Szabályrendeletek). Tervezet. Budapest, 1906, Pallas. 60 p.

*

CsCs

HK Sz 369-2

294.        

ZÉTÉNYI Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. Budapest, 2015, Magyar Napló, Irott Szó Alapítvány. 589 p.

 

295.        

ZÉTÉNYI Zsolt: A Képíró ügy. Tanulmány és dokumentumközlés. Budapest, 2014, Kairosz.

 

 

7. ADATTÁR, BIOGRÁFIÁK, GYŰJTEMÉNYEK, METODIKAI ÚTMUTATÓK STB.

 

296.        

A Magyar Királyi Csendőr járás- és törzsőrmester rangfokozati lajstroma. s.l., 1906, s.n.

 

297.        

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium (Szerk.): A honvédség és csendőrség névkönyve rendfokozati és beosztási kimutatással. Évenként jelent meg. Budapest, 1882-1887 Légrády Testvérek, 1888-1890, 1904 Pallas. (Itt mindegyik évi könyvnek csak a csendőrségi része olvasható)

1882-1890: OSZK 18.412

csendorkalap

1904: KZ

298.        

A Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Királyi Csendőrség tisztjeinek és hasonló állásúaknak 1944. évi rangsorolása. (Lezárás ideje 1944. február 1. – itt csak a csendőrségre vonatkozó részt közöljük: 675-715. és 964-974. oldalak) Budapest, 1944., s.n., 1326 p.

csendorkalap

KZ

299.        

Barátossy György és Barátossy Gábor: De kik is vagyunk? Egy „magyar” család útja a francia forradalom guillotin-jától a kommunista akasztófáig, napjainkig. Budapest, 2009, Pytheas Kiadó. 485 p. (v. Poltáry Vilmos és Korondi Béla életútjai fejezetek olvashatók a honlapon)

csendorkalap

300.        

Bartha Károly: Reminiscences of an Immigrant (Önéletrajzi visszaemlékezések). Angol nyelven. USA, 2004. 42 p.

csendorkalap

301.        

Csapó Csaba: Levéltári források szógyűjteménye, Segédlet a Magyar Királyi Csendőrség történetének kutatásához (/1867-/ 1881-1914). Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999, 95-164 p. (69 p.)

HK  csendorkalap

 

302.        

Domokos Sándor: Emlékeim. Kanada, 2004, Elektronikus kiadás. 156 p.

csendorkalap

303.        

Jahrbuch für die k. k. Gendarmerie für das jahr 1913. Bécs, 1913. Selbstverlag des Herausgebers. 260-262 p. (3 p. a magyar csendőrség vezetőinek listája)

KZ   csendorkalap

 

304.        

Káplán György és Ráskay Pál (szerk). A M. Kir. Honvéd „Ludovika” Akadémia 1941. augusztus 20-án felavatott évfolyamának emlékkönyve. Budapest, 1991, “5N” nyomda. 111 p. (Itt csak az általános és a  csendőrökre vonatkozó oldalakat közöljük)

 

KZ   csendorkalap

305.        

Lám Béla: Emlékképek gyertyafényben. Megélt történelem. 12 év háborúban és békében 1943-1954. Budapest, 1989, Magán kiadás. 313 p.

Rövid életrajzát lásd a honlap Biográfiai Archvumában

KZ   csendorkalap

306.        

Pálfalvi Nándor: Esküszöm, hogy hű leszek. Budapest, 1990, Hálózat Kft. 159 p.

OSZK 188.813

307.        

Preszly Lóránd: A csendőrség úttörői. Budapest, 1926, Hírlap Nyomda. 378 p.

csendorkalap

KZ

(OSZK, FSE,

HK Z287, SzB)

308.        

Román István: A 916-os számú rab. (dr. v. Kovács Jenő csendőr százados életrajza). Szombathely, 2012, Magán kiadás. 255 p.

csendorkalap

309.        

SZAKÁLY Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Budapest, 2013, Magyar Napló. 301 p. plusz kép mellékletek.

 

310.        

Szakály Sándor: A magyar katonai elit 1938-1945. Budapest, 1987, Magvető, /Nemzet és emlékezet./ 272 p.

 

311.        

Szakály Sándor: A magyar katonai felsővezetés 1938-1945. Lexikon és adattár. Budapest, 2001, 2003, Ister. 409 p.

 

312.        

Szakály: Katonák, csendőrök, ellenállók. Kaposvár, 2007, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése. /Örökség Kaposi Kiskönyvtár 32./ 114 p.

 

313.        

Szelei József (szerk.): Emlékezzünk!  Calgary, Alberta, Canada, 1994, Kézirat. 61 p. A II. részt a Bajtársi levél 1994. 2. szám 17-32. oldalán leközölték

KZ    csendorkalap

 

314.        

Az 1919.augusztus és 1921 október között fennállott „Tudományegyetemi csendőrtiszti zászlóalj” tagnévsora, a volt zászlóalj tagok foglalkozásának és lakcímének a feltüntetésével – A Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetés külön megjelölésével. Budapest, 1942, Centrum. 127 p.

 

KZ   csendorkalap

315.        

Váry Albert: A vörösuralom áldozatai Magyarországon. Szeged, 1993, Szegedi Nyomda. 172 p. Harmadik kiadás. Az 1922-es második kiadás másolata, kiegészítve az író fényképével, önéletrajzával és az unokák életrajzzal kapcsolatos adalékával. Itt a könyv csendőr áldozatokról szóló oldalait találja az olvasó.

csendorkalap

 

 

8. KÉZIRATOK

 

316.        

Adalékok a Budapest ostromában harcoló csendöralakulatok történetéhez. A szerző ismeretlen. Kézirat. s.n., s.a., Az emigrációban. 12 p.

csendorkalap

KZ

317.        

Apró Tibor: Horthy Miklós történeti megítélése és a Magyar Királyi Csendőrség a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 47 p.

 

318.        

Bárkányi József: Csendőrségi Lapok repertóriuma 1930-1931. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p.

 

319.        

Beke József: A Magyar Királyi Csendőrség szakalakulatainak fejlődése 1920-1944. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1995, 28 p.

 

320.        

Csapó Csaba: Az erdélyi és a horváth-szlavón csendőrség átvétele a magyar kormány felügyelete alá. Szakdolgozat (ELTE BTK) Kézirat. Budapest, 1994.

HK 106.815

321.        

Csapó Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1914. Kandidátusi értekezés (MTA TMB) Kézirat. Budapest, 1998.

 

322.        

Czupor Alex: Csendőrség Szigetváron. A Magyar Királyi Csendőrség szervezete és működése Szigetváron (1884-1918). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Történelem szak, 2013.

 

Domonkos László: A közbiztonság. Kézirat. 1952. Az emigrációban. 96 p., plusz két levél a kézirattal kapcsolatosan, valamint a kézirat ismertetője az 1980. októberi Bajtársi Levélben

KZ    csendorkalap

324.        

Farkas Margit: A Magyar Királyi Csendőrség 1920-1943. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 54 p.

 

325.        

Gombos Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrség szerepe a közrend fenntartásában a két világháború között a mai Hajdú-Bihar megye területén. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 98 p.

 

326.        

Gyulai Ákos: A Magyar Királyi Csendőrség strukturális és diszlokációs fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 64 p.

 

327.        

Hajdú László — Papp Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat. Budapest, 1991, 64 p.

 

328.        

Holkó István: A Magyar Királyi Csendőrség felszerelésének változása a megalakulástól az első világháború kitöréséig. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1999, 55 p.

 

329.        

Horváth Imre: A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és fegyverzete. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 44 p.

 

330.        

Horváth Zoltán: A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó törvé-nyek, rendeletek, utasítások. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 57 p.

 

331.        

Jegenyés Pál: A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) első évei (1947-1951). Kézirat. Az emigrációban. 40 p.

KZ  csendorkalap

332.        

Kaiser Ferenc: A   Királyi Csendőrség a két világháború között. Ph.D. disszertáció (Debreceni Tudományegyetem) Kézirat. Debrecen, 2001.

 

333.        

Kálmán Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében 1884-1914. Ph.D. disszertáció (ZMNE) Kézirat, Budapest, 2010.

 

334.        

 Kiss Gyula: Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mint a volt Magyar Királyi Csendőrség [erkölcsi] jogutódjának ismertetése. (A Hungarian  Ethnic Lexicon Foundation/Magyarságtudat Lexikon Alapitvány részére). 1984, Calgary, Kanada. 50 p.

In: Bagossy László, Almay Béla, Domokos Sándor, et al. (Szerk.) Encyclopaedia Hungarica, Calgary, 1992, Budapesti Egyetemi Nyomda Kiado.

KZ  csendorkalap 

 

335.        

Kiss Tibor: A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tevékenysége. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 58 p.

 

336.        

Komáromi Gábor: A magyar királyi csendőrség diszlokációjának változásai a területi visszatérések és a II. világháború időszakában (1938-1944). 1995. Kézirat. 61 p. (MKCsBK által 250 dollárral jutalmazott pályamű. A lemásolt példány a Molnár István csendőr századosnak adott tiszteletpéldány.)

KZ   csendorkalap

337.        

Koronghy Ádám: A Csendőrségi Lapok repertóriuma 1928-1929. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1996, 106 p.

 

338.        

Kovács Csaba: A Magyar Királyi Csendőrség tábori rendészete az első és a második világháborúban. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1991, 36 p.

 

339.        

Kövendy Károly: Csendőrök a Kárpátokon. Nyugaton, 1953, a szerző kiadása. 112 p.

KZ    csendorkalap

340.        

Lisoczki László: A Magyar Királyi Csendőrség szervezete a két világháború között. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1991, 62 p.

 

341.        

Lusztig Tibor: A vasúti csendőrség története. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 39 p.

 

342.        

Németh Zoltán József: A Magyar Királyi Csendőrség és a rendőrség lőfegyverei. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 36 p.

 

343.        

Némethné Papp Anikó: A csendőrségi közlöny repertóriuma 1924-1928. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 56 p.

 

344.        

Potornai Zoltán: A Csendőrségi Lapok 1941. évfolyamának repertóriuma. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1993, 101 p.

 

345.        

Rektor Béla: Police education in Hungary. Kézirat angolul. USA, cc. 1970-es évek elején. 10 p.

KZ    csendorkalap

346.        

Szabó Dénes: Csögleiek a II.. világháborúban. Csögle. 1989. Kézirat. 11 p.

Szabó Dénes csendőr törzsőrmester munkája; a veszprémi Bakonyi Múzeum Baráti Körén belül végzett kutatásainak egyike.

csendorkalap

347.        

Szepesiné Bán Katalin: A Magyar Királyi Csendőrség képzési rendszerének kialakulása és fejlődése. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2000, 34 p.

 

348.        

Szilágyiné Fehér Gabriella: A csendőrségi közlöny repertóriuma 1929-1932. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 85 p.

 

349.        

Szlobodnyik Tamás: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokáció változásai Nógrád megyében. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 35 p.

 

350.        

Takács Lajos: A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 54 p. plusz mellékletek (A csendőrök 1945 utáni üldözésével kapcsolatos hivatalos kommunista összeállításokat tartalmazó mellékleteket lásd a Biográfiai részlegben)

 

 

351.        

Vass Dénes: Az egyetemi zászlóalj harcai (Csendőr 2/j), Budapest, 1995, a szerző saját kiadása. 64 p.

 

352.        

Vida Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség diszlokációja és működése a dualizmus korában. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1998, 48 p.

 

353.        

Zsirai Lajosné: A csendőrségi oktatás és képzés reformjának képzései az 1920-1930-as években a Csendőrségi Lapok Alapján. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 1992, 34 p.

 

354.        

Zsótér Attila: A Magyar Királyi Csendőrség története Orosházán. Szakdolgozat (RTF) Kézirat, Budapest, 2001, 44 p.

 

 

9. TÉRKÉPEK, DISZLOKÁCIÓK

 

355.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1923. Közigazgatási Rt. 95 p.

csendorkalap

HK 12.515

356.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési térképe (1929)

(A Történeti Hivatal által készített igen gyenge minőségű másolat)

csendorkalap

357.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1930. Pallas. 89 p.

csendorkalap

OGYK B6/4761

358.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1933. Stádium. 76 p.

A magyar királyi csendőrség elhelyezési térképe (1933)

csendorkalap

OSZK 180.742

KZ (térkép)

359.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési térképe. 1940.

csendorkalap

OGYK 487.420

360.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési térképe. 1941.

csendorkalap

361.        

A magyar királyi csendőrség elhelyezési kimutatása. Budapest, 1943, Pallas.

 

362.        

A magyar királyi honvédség hadrendje békében. Az 1914 tavaszán történt helyőrségváltoztatások után. Budapest, 1914, Állami Nyomda. 27 p.

csendorkalap

HK Sz1919

363.        

Betűsoros kimutatás a III. sz. csendőr kerület felügyeleti körletében fekvő községek és egyéb tereptárgyakról. Budapest, s.a., Weissenberg. 199 p.

HK 16.307

 

10. CSENDŐRÖK VISSZAEMLÉKEZÉSEI, TÖRTÉNETEK

 

364.        

Beöthy Kálmán: Szemtől szembe. Apróságok a csendőr életéből. Debrecen, 1929, s.n. 118 p.

KZ  csendorkalap

 (OSZK 61.069)

365.        

Beöthy Kálmán: Kakastollasok. Budapest, 1938, s.n.

 

366.        

Dienes Andor: Az ismeretlen front. Pandúrok és csendőrök. Hét elbeszélés és egy tanulmány. Budapest, 1941, Nemzeti Könyvtár. 62 p.

BK   csendorkalap 

 

367.        

Dienes Andor: Tavaszi portyázás. Kassa, 1939, WIKO Litográfia és Könyvnyomdai Műintézet. 155 p.

BK   csendorkalap 

 

368.        

Herold Gyula: Csendőrök. Budapest, 1914, Légrády testvérek Könyvnyomdája. 139 p.

KZ  csendorkalap 

 (OSZK)

369.        

Herold Gyula Béla: Tábori Csendőrök. Budapest, 1933, Stádium Rt. 137 p.

KZ   csendorkalap

 

370.        

 Kiss Gábor: Híven, becsülettel, vitézül. Dióhéjban a volt Magyar Királyi Csendőrségről a drága utókornak. 2009. Venice, Florida. Saját kiadás. 414 p.

KZ   csendorkalap

 

371.        

Kőváry Ottó: Csendőri hőstettek. Szeged, 1896, Várnay L. 88 p.

csendorkalap

OSZK Crim519z

372.        

Bűnügyi apróságok – I. Összeállítva a Csendőrségi lapokban közölt cikkekből. Csendőrségi Lapok könyvtára 9., Budapest, 1941, Csendőrségi Lapok kiadása. 154 p.

       csendorkalap

OGYK B5/1859:9

373.        

Olchváry-Milvius Attila (szerk.): Bűnügyi apróságok – II. Összeállítva a Csendőrségi lapokban közölt cikkekből. Csendőrségi Lapok könyvtára 10., Budapest, 1941, Csendőrségi Lapok kiadása. 132 p.

OG  csendorkalap

(OGYK B5/1859:10)

374.        

Panajott Sándor: Híven, becsülettel, vitézül. Epizódok a csendőr szolgálati életéből. Budapest, 1905, Franklin. 270 p.

KZ   csendorkalap

375.        

Preszly Lóránd: Az élet útján. Szeged, 1931, Szeged városi nyomda. A könyvnek csupán e néhány oldala maradt fenn, amely Sikorszky őrnagy hősi halálát írja le „Egy hős csendőrtiszt” című fejezetben.

csendorkalap

376.        

Szalay Gyula (Szerk.): A világjáró csendőr. A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség okmányai alapján. Pécs, 2002, Gálos Nyomdász Kft. 223 p.

KZ   csendorkalap

 

377.        

Szelestey Károly összeállítása: Csendőr élet. (Esemény-leírások a csendőrség életéből). Kolozsvár, 1887, Ormós Ferenc nyomtatása. 192 p.

KZ   csendorkalap

 

378.        

Szendi József: Csendőrsors Hernádnémetitől Floridáig. Miskolc, 1990, Sprint Nyomda. 215 p.

KZ   csendorkalap

 

 

11. ►EGYÉB (csendőröknek ajánlott irodalom, szépirodalom, versek, ismeret-terjesztés, stb.)

 

379.        

1943. Az ország biztonsága. Nemzetvédelmünk szemléje. Budapest, 1943, ”Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. 82 p.

csendorkalap

OGYK C4/8234

380.        

Axa Rolf: Vidámságok a katonaéletből. (A Csendőrségi lapokban megjelent elbeszélések.) Csendőrségi lapok könyvtára 12., Budapest, 1941, Csendőrségi lapok kiadása. 139 p.

 

csendorkalap

OGYK B5/1859:12

381.        

Címjegyzék a m. kir. csendőrtiszti társalgó könyvtárának könyveiről és folyóiratairól. Budapest, 1932, Csendőrtiszti Társalgó. 50 p.

csendorkalap

HK 4.453

382.        

Conan Doyle Arthur: Bűnügyi elbeszélések. Budapest, 1904, Lipinszky. (Csendőrségi könyvtár 6. kötet), 125 p.

 

383.        

Conan Doyle Arthur: A bosszú. Bűnügyi regény. (121 l.) 1904. Budapest, 1904, Lipinszky. (Csendőrségi könyvtár 2. kötet), 121 p.

 

384.        

Conan Doyle Arthur: Sherlock Holmes feltámadása és egyéb bűnügyi elbeszélések. Ford. Tábori Kornél. Budapest, 1904, Lipinszky. (Csendőrségi könyvtár 4. kötet), 125 p.

 

385.        

Conan Doyle Arthur: Sherlock Holmes. Utazás egy bőrönd körül. Bűnügyi regény. Budapest, 1904, Lipinszky. (Csendőrségi könyvtár), 121 p.

 

386.        

Gereőffy Géza: Az én hangom. Versek. 1. Kötet. Szekszárd, 1937, Molnár-féle nyomdai műintézet. 199 p.

OG   csendorkalap

 

387.        

Ideiglenes Filmkölcsönzési útmutatás a m. kir. honvédség, légierők és csendőrség keskeny vetítőgépüzemei részére. Budapest, 1943, Athenaeum. 29 p.

csendorkalap

OGYK B6/10804

388.        

M. kir. honédség és csendőrség Filmjegyzéke. (16 mm-es keskeny- és 35 mm-es normálfilmek.) Budapest, 1943, Athenaeum. 17 p.

csendorkalap

OGYK B6/10802

389.        

Lám Béla: Történelmi áttekintő táblázat Kr. e. 6000 – Kr. u. 1922. Emlékezetből összeállította, részben fogolytársai, bajtársai segítségével a kazincbarcikai kényszermunkatáborában, 1951 – 1953.

csendorkalap

390.        

MÁRER Egyenruházati Intézete (katalógus). Budapest, 1931, Merkur. 40 p.

csendorkalap

VB

391.        

Mihályfalvy István: Egy csendőr naplója. Budapest, 1903, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #1/ 136 p.

 

392.        

Mihályfalvy István (szerk.): A föld és népe. Budapest, 1904, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #3/ 125 p.

KZ   csendorkalap

 

393.        

Mihályfalvy István (szerk.): Elmúlt időkből. Budapest, 1904, Lipinszky. /Csendőrségi Könyvtár #5./ 128 p.

HK 63.198

394.        

Mihályfalvy István (szerk.): A természet titkaiból: Vonzóerő. Delejesség. Villamosság. Budapest, 1904, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #7/ 119 p.

OG   csendorkalap

 

395.        

Mihályfalvy István (szerk.): Vegyes olvasmányok. Budapest, 1904, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #9/ 128 p.

OG   csendorkalap

396.        

Mihályfalvy István (szerk.): Tolvaj-humor. Budapest, 1905, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #11/ 103 p.

 

397.        

Mihályfalvy István (szerk.): Az állatvilágról. Budapest, 1905, Lipinszky. /Csendőrségi könyvtár #12/ 104 p.

 

398.        

Mihályfalvy István: Egy bűnbarlang titkai. Csendőréletből vett regény. Budapest, s.a., s.n.

 

399.        

Mészáros János: Seregek Ura. Katolikus honvédek, határőrök, folyamőrök, csendőrök, leventék ima-, énekes- és oktató-könyve. Budapest, 19353, ”Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. 125 p.

csendorkalap

OGYK 365.511

400.        

Pálffy István: Költemények. Székesfehérvár, 1913, Csitári K. és Társa Könyvnyomdája. 165 p. (Fery Oszkár ezredesnek dedikálva)

OG   csendorkalap

401.        

ROVÁS Rovó [SZENTJOBBI János]: Vidámságok a csendőr körül. /Csendőrségi Lapok  könyvtára #11/ Budapest, 1941, Csendőrségi Lapok kiadása. 159 p.

csendorkalap

OSZK 16.768/11


 

12. ►FONTOSABB LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

 

Levéltár

Gyűjtemény

Jelzet

HIL

Hadtörténelmi Intézet és Levéltár Honvédelmi Minisztériumi iratai 1867-1943

HIL. I-41. és I-28.

HIL

Hadtörténelmi Intézet Levéltára, Magyar Királyi Honvéd Főparancs-nokság iratai

HIL. I-75.

MNL OL

Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár belügyi tárca elnöki iratok1867-1945

MNL OL BM. K-148

MNL OL

Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár belügyi tárca rezervált iratok1867-1945

MNL OL BM. K-149

MNL OL

Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár belügyi tárca általános iratok1867-1945

MNL OL BM. K-150

 

Jelmagyarázat:

 

Belügyminisztérium

BM

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

FSE

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum Könyvtára

HK

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum Levéltára

HIL

Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár

MNL OL

Magyar Tudományos Akadémia

MTA

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

AK

Magyar Tudományos Akadémia Minősítő Bizottsága

TMB

Országos Széchényi Könyvtár

OSZK

Országgyűlési Könyvtár

OGYK

Rendőrtiszti Főiskola

RTF